VMI pasitikejimo telefonas

Ūkio ministerija, siekdama skatinti verslumą ir ragindama pradedančiuosius verslininkus rinktis mažosios bendrijos juridinio asmens formą, parengė vadovavimo mažajai bendrijai paslaugų teikimo sutarties pavyzdį. Vadovavimo mažajai bendrijai paslaugų teikimo sutarties pavyzdys padės mažųjų bendrijų nariams, pasirinkusiems mažosios bendrijos valdymo modelį, kai mažojoje bendrijoje yra vienasmenis valdymo organas – vadovas, sumažinti finansines ir laiko sąnaudas rengiant civilines sutartis su vadovais.

 Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2014.01.06

Kokios būna įmonės:

Nutarus steigti įmonę, pirmiausia reikia nuspręsti, kokios rūšies įmonė yra tinkamiausia Jūsų tikslams įgyvendinti. Įvertinus norimą prisiimti riziką, galima rinktis ribotos ar neribotos atsakomybės įmonę.

Net ir geriausia verslo idėja neturint finansavimo yra tik idėja. Siekiant įgyvendinti svajones tenka ir pakovoti, ir galvą pasukti. Yra keletas skirtingų būdų, kaip rasti pinigų: tyrimų duomenimis, dažnas pradedantysis verslininkas pradinį įnašą surenka artimiausių žmonių dėka, kiti kreipiasi į rizikos fondus arba ieško investuoti norinčių partnerių. O štai skolintis iš banko, jaunųjų verslininkų nuomone, gana sudėtinga. „Kokius reikalavimus turi atitikti paskolos siekianti įmonė?“ – paklausiau „Swedbank“ Smulkiojo verslo klientų departamento direktorės Jurgitos Blazgienės.

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“  3.1 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi 2014 metais turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžius (1 priedas).

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalios Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostata, numatanti, kad mažųjų bendrijų nariai privalomai draudžiami nuo savo poreikiams imamų sumų, kurios per mėnesį negali būti mažesnės nei minimalioji mėnesio alga (šiuo metu MMA – 1.000 Lt).
Skaityti visk

Visa aktuali informacija pradedančiam verslininkui:

Pradedančiojo verslininko žinynas >>>

 

 

2012 m., palyginti su 2011 m., Lietuvoje buvo įregistruota 43,1 proc., arba 4475 juridiniais asmenimis daugiau. Didžiausią dalį, net 50,8 proc. arba 2275 naujų įmonių buvo įregistruota トmažųjų“ saulės energijos jėgainių įrengimui. Eliminavus saulės elektrinių efektą, naujų juridinių subjektų buvo įsteigta maždaug 21,2 proc., arba 2200 vnt. daugiau nei 2011 m. 2012 m. pabaigoje Lietuvoje iš viso buvo registruota 14 866 naujų juridinių asmenų.

Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai

2010 m. sausio 23 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-44 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeisti pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai ir jų pildymo rekomendacijos.

 

Ar būtina steigti įmonę

 

Individuali veikla nesteigiant įmonės

Galiojantys LR teisės aktai nenumato pareigos, norintiems imtis tam tikros veiklos, būtinai steigti įmonę. Alternatyva įmonės steigimui yra individuali veikla. Tai paprastesnis kelias norint užsiimti verslu, kadangi taip išvengiama įmonės steigimo procedūrų, o norint nutraukti veiklą – įmonės likvidavimo procedūrų.

Individualia veikla, kaip savarankiškai asmens vykdoma veikla, kuria siekiama gauti pajamų per tam tikrą tęstinį laikotarpį, gali užsiimti kiekvienas fizinis asmuo.

Tam tikrais atvejais teisės aktai gali nustatyti reikalavimą įsteigti įmonę vykdyti tam tikrą veiklą (veiklos rūšis, kurias gali vykdyti tik įmonės rasite čia) arba turėti licenciją, leidimą ar kitokį dokumentą, suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla (licencijuojamų veiklų sąrašą rasite čia).

 

Individualios veiklos vykdymo būdai

 

Individualią veiklą galima vykdyti dviem būdais:

1. Pagal verslo liudijimą;

2. Pagal pažymą.

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą iš anksto reikia sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą pagal pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų.

 

Individuali veikla pagal verslo liudijimą:

Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų dydžio) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės (mokesčio skaičiuoklę rasite čia). Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis (veiklų klasifikatorių rasite čia).

Dėl šio dokumento išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus (prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami 1 ar kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų).

Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse (rasite čia).

Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

Prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas negali parduoti prekių juridiniam asmeniui, o taip pat kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui.

Juridiniam asmeniui parduoti prekes ar paslaugas galima tik tuo atveju, jeigu veikla pagal verslo liudijimą (išskyrus prekybą), nėra tokia pati, kuria verčiasi šis juridinis asmuo.

Jeigu pajamos gautos iš juridinių asmenų, per mokestinį laikotarpį, viršija 15 500 Lt, tuomet visos pajamos gautos iš juridinių asmenų apmokestinamos kaip pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą.

Gyventojai, veikiantys su verslo liudijimu ir užsiimantys prekyba patalpose, savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus (išskyrus kai parduodamos savo gamybos ne maisto prekes).

 

Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

 

Individuali veikla pagal pažymą:

Pažyma – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paprastu ar elektroniniu paštu. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, VMI reikia pranešti prieš 5 darbo dienas.

Pagal išduodamą pažymą, galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų  pardavimo ir (ar) nuomos veiklą bei išskyrus tą, kuriai teisės aktai numato reikalavimą įsteigti įmonę (veiklos rūšis, kurias gali vykdyti tik įmonės rasite čia). Vykdant individualią veiklą šiuo būdu, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t.y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams asmenys deklaruoja savo pajamas, bei sumoka nustatytus mokesčius.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse (rasite čia).

 

Mokėtini mokesčiai

 

Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

 

Mokestis

Pagal verslo liudijimą

Pagal pažymą

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Fiksuotas dydis (nustato savivaldybė)

5% arba

(15% laisvųjų profesijų veiklai)

nuo asmens gautų

apmokestinamųjų pajamų,

mokama kartą per metus

Valstybinio socialinio draudimo

įmokos (VSD)

180 LT, mokama kas mėnesį1

28,5% nuo pusės asmens

gautų apmokestinamųjų

pajamų, mokama kartą per

metus 2

Privalomojo sveikatos

draudimo įmokos (PSD)

90 LT, mokama kas mėnesį (9% nuo minimalaus mėnesinio atlygio)

90 LT, mokama kas mėnesį 3

 

Apibendrinimas

 

1. Individuali veikla yra patogus būdas pradėti verslą nesteigiant įmonės. Tereikia įsigyti verslo liudijimą arba užsiregistruoti VMI ir gauti pažymą. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą pagal pažymą pakanka prieš 5 dienas raštu informuoti VMI. Taigi tiek veiklos pradžia tiek pabaiga yra greita ir nebrangi.

2. Esminis skirtumas tarp individualios veiklos vykdymo būdų yra tas, kad pasirinkus verslo liudijimą asmuo iš anksto sumoka nustatyto dydžio mokestį ir gali verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis. Pažyma suteikia teisę verstis įvairesne veikla, tačiau pajamų mokestį reikia sumokėti nuo faktiškai gautų pajamų.

3. Svarbu tai, kad asmuo individualią veiklą vykdo savo nuožiūra ir yra pats atsakingas už visus veiksmus ir kylančius įsipareigojimus.

____________________

1 Įmoką galima mokėti ir kas ketvirtį, jei įsigyjamas verslo liudijimas 3 mėn. ar ilgesniam laikotarpiui.

2 Apmokestinama suma, kalendoriniais metais, negali būti didesnė nei 71424 Lt (48 * 1488  apmokestinamosios pajamos).

3 90 Lt yra 9% nuo minimalaus mėnesinio atlygio (MMA). Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet reikia mokėti papildomai 9% nuo pusės gautų apmokestinamųjų pajamų, tačiau apmokestinama suma, kalendoriniais metais, negali būti didesnė nei 71424 Lt (48 * 1488 Lt).

 

Autorė: Jolita Rudgalvytė, teisininkė, UAB Audita

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2014.01.01

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. norintieji pradėti savo verslą gali steigti naujos teisinės formos įmonę – mažąją bendriją.
Mažoji bendrija – itin patogi ir patraukli smulkiajam, šeimos ir pradedančiųjų verslui.  Visiems, kurie  norėtų pradėti savo verslą, bet dar nesiryžo, baimindamiesi  didelių  išlaidų ar sudėtingo įmonės steigimo. 

Renginių kalendorius
Balandis  2014
P A T K P Š S
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Lankytojų apklausa

    Kaip Jūsų įmonėje motyvuojami darbuotojai?

    Peržiūrėti rezultatus

Tauragės žinios

Tauragiškių balsas

Tauragės info - Krašto informacinis portalas

Tauragės radijas

Patarimai verslui

Idejos verslui

Orai Tauragėje