Loughborough universiteto mokymosi ir mokymo strategija.

Adaptyvios programavimo mokymosi sistemos modelis

Matematikos ir informatikos instituto doktorantė Institute of Mathematics and Informatics, Doctoral student Akademijos g. Plačiau aptariamas Herrmanno smegenų dominavimo instrumentas1 HBDIkuris leidžia besimokančiuosius suskirstyti pagal jų smegenų pusrutulio išsivys-tymą. Remiantis programavimo mokymo patirtimi ir fundamentaliais programavimo mokymo srities mokslininkų darbais, nagrinėjamos programavimo mokymosi sunkumų priežastys programavimo srities specifiškumas, mokymosi būdų ir mokymosi metodų parinkimasišskiriamos ir apibendrinamos esminės idėjos.

Pagrindinis dėmesys skiriamas adaptyvios programavimo mokymosi sistemos APMS koncepciniam modeliui pristatyti. Modeliuojama APMS leis priderinti mokymosi objektus, išrenkant juos iš mokymosi objektų saugyklų, ir užtikrinti atitinkamų kompetencijų pasiekimo lygį atsižvelgiant į besi-mokančiojo mokymosi stilių pagal Herrmanno skirstymą bei ankstesnę jo mokymosi patirtį. Pagrindiniai žodžiai: programavimo mokymasis, adaptyvi mokymosi sistema, Herrmanno moky-mosi stiliai.

Įvadas 1 Programavimo mokymas, ypač mokyma-sis — aktuali problema tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Programavimo pradedama mokytis įvairaus amžiaus: nuo pradinių klasių iki aukštosios mokyklos ir dar vė-liau. Tačiau pats programavimas besimo-kantiesiems nėra patrauklus ir tai sukelia papildomų mokymosi problemų. Jau kelis dešimtmečius ieškoma kuo efektyvesnių mokymo bei mokymosi priemonių, metodų ir būdų.

Vis labiau pabrėžiama individuali-zuoto mokymosi svarba — loughborough universiteto mokymosi ir mokymo strategija atsižvelgiant į individualias besimokančiojo savybes parenkami mokymosi objektai, mokymosi veiklos, mokymosi scenarijus ir pan.

Už-1 Herrmann Brain Dominance Instrument. Mokymosi adaptavimas individualiems besimokančiojo poreikiams tiek užsieny-je, tiek Lietuvoje analizuojamas jau gana seniai.

Naujausi komentarai

Yra atlikta nemažai tyrimų, kurių metu įvairiais metodais — atsižvelgiant į be-simokančiojo savybes bei poreikius Weber, Brusilovsky, ; Baziukaitė ir kt. Mokymosi sėkmė priklauso nuo to, kaip maksimaliai pasiekiami mokymosi tikslai — įgyjamos rei-kiamos kompetencijos žinios bei įgūdžiai, kurie yra aprašomi mokymosi rezultataisbei kokios emocijos patiriamos besimokant.

Mokymosi sėkmę daug lemia mokymosi efektyvumas, kuris priklauso nuo noro mokytis ir mokėjimo mokytis. Pastaruo-sius lemia ir individualios besimokančiojo savybės, kurios skiriasi priklausomai nuo mokymosi stiliaus. Mokslininkų darbuose dažniausiai nagrinėjamas mokymosi adap-tavimas atsižvelgiant į mokymosi stilius pagal Kolbo, Honey ir Mumfordo, Felderio ir Silvermano klasifikacijas Hawk, Shah, Tačiau nepavyko aptikti Herrmanno stilių klasifikacijos nagrinėjimo ir taikymo mokymosi kontekste.

Texto completo

Straipsnio tikslas — supažindinti su adap-tyvios programavimo mokymosi sistemos, kuri leidžia pasiekti tam tikrą kompetencijų lygį adaptuojant mokymosi objektus pagal besimokančiojo mokymosi stilių remian-tis Herrmanno klasifikacijakoncepciniu modeliu.

Straipsnyje naudojami mokslinių straips-nių bei dokumentų apžvalgos ir sintezės tyrimo metodai, remiamasi lyginamosios analizės metodologiniais principais. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama mokymosi stilių įvairovė ir besimokančiųjų skirstymas pagal Herrmanno stilių klasi-fikaciją 1 skyrelismokymosi ypatumai 2 skyrelis ir programavimo mokymuisi tinkami mokymosi objektai 3 skyrelis. Antra straipsnio dalis 4 skyrelis skirta adaptyvios programavimo mokymosi sis-temos koncepciniam modeliui pristatyti.

kaip pradėti prekybą dvejetainiais opcionais usidirbti pinig naudojant dvejetaini opcion prekyb

Mokymosi stilių klasifikavimas 1. Mokymosi stilių įvairovė Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie mokymosi individualizavimą ir pritaikymą prie besimokančiojo asmeninių poreikių, jo pažinimo ar mokymosi stiliaus.

geriausia dvejetainių opcionų prekybos programinė įranga kaip prekiauti klasikiniais pasirinkimais

Mokymosi stilių klasifikacijų yra daug ir įvairių Hawk, 1 lentelė. Atsižvelgiant į skirtingus kri-terijus ir naudojant skirtingus instrumentus žr. Dauguma mokymosi stilių yra nustatoma naudojant įvairius savianalizės strategija kaip realios galimybės. Mokantis programuoti labai svarbus mąstymas ir veikla. Išvardytų gebėjimų išreikštumo lygis kiekvieno besimokančiojo yra skirtingas, nes kiekvienu atveju būdingos tam tikros savybės, informacija įsisavinama bei nau-dojama individualiu būdu.

Nuo besimokan-čiojo stiliaus priklauso jo mokymosi veikla, naudojami mokymosi metodai, keliami klausimai, bendravimas, apibendrinimas.

ethereum in euro auszahlen lassen hy binariniai variantai

Čia taip pat labai svarbi protinė veikla, kuri lemia algoritminį bei loginį mąstymą. Herrmanno mokymosi stilių klasifikacija remiasi žmogaus smegenų pusrutulių darbu. Ši klasifikacija toliau ir aptariama.

Vilnius University Press Scholarly Journals

Mokymosi stilių klasifikavimas naudojant Herrmanno smegenų dominavimo instrumentą Visą smegenų mokymo ir mokymosi mo-delį metais sukūrė Ned Herrmann. Remiantis šiuo modeliu gali būti nustato-mas asmens smegenų kiekvieno iš keturių kvadrantų A, B, C ir D išreikštumo laips-nis 1 pav.

Tam naudojamas specialus klausimų testas bei analizuojami jo rezultatai. Šis metodas leidžia besimokančiuosius suskirstyti pagal jų mąstymo pobūdį.

programinė forex įranga forex pasirinkimo sandorių patvirtinimas

Pagal smegenų fizinio funkcionavimo atliekant užduotis principus yra skiriamos ketu-rios būsenos kvadrantai žr.

Ta-čiau gali būti taip, kad pakankamai ryškios būna du kvadrantus atitinkančios savybės arba žmogui gali būti būdingas vienodas visų keturių kvadrantų raiškos lygis.

Žinant besimokančiojo individualias mąstymo galimybes galima ieškoti indivi-dualių mokymo metodų bei priemonių arba leisti pasirinkti jam tinkamiausius. Visas smegenų mokymo ir mokymosi modelis pagal Herrmanną Išvardytų gebėjimų išreikštumo lygis kiekvieno besimokančiojo yra skirtingas, nes kiekvienu atveju būdingos tam tikros savybės, informacija įsisavinama bei naudojama individualiu būdu. Nuo besimokančiojo stiliaus priklauso jo mokymosi veikla, naudojami mokymosi metodai, keliami klausimai, bendravimas, apibendrinimas.

Mokymosi stilių klasifikavimas naudojant Herrmanno smegenų dominavimo instrumentą Visą smegenų mokymo ir mokymosi modelį metais sukūrė Ned Herrmann šiuo modeliu gali būti nustatomas asmens kiekvieno iš keturių kvadrantų A, B, C ir D išreikštumo laipsnis 1 pav.

highlow australijos dvejetainiai variantai dvejetainis variantas izraelis

Visas smegenų mokymo ir mokymosi modelis pagal Herrmann Šis metodas leidžia besimokančiuosius suskirstyti pagal jų mąstymo pobūdį. Pagal smegenų fizinio funkcionavimo atliekant užduotis principus yra skiriamos keturios būsenos kvadrantai žr.

Tačiau gali būti taip, kad pakankamai ryškios būna du kvadrantus atitinkančios savybės arba žmogui gali būti būdingas vienodas visų keturių kvadrantų raiškos lygis. Programavimo mokymosi ypatumai Programavimas — sudėtingas intelektinis procesas, todėl norint juo sudominti besi-mokančiuosius, reikia pateikti jį paprastai, aiškiai, patraukliai.

Tačiau, kad ir kaip pa-traukliai būtų pateikiama, vien žinių ar gerų pavyzdžių neužtenka — būtina pačiam da-lyvauti procese, lavinti programavimo įgū-džius bei logiškai mąstyti.

Pažinimo teorijų šalininkai bandė atsakyti į klausimą, kodėl tiek daug besimokančiųjų nesugeba išmokti programuoti? Giliau patyrinėjus programavimo mo-kymo problemas išskiriami penki kompo-nentai, kurie lemia programavimo mokymo sunkumus Dagienė, Urbonienė, : 1 Mokymo metodai. Programavimo mokymas vis dar nėra personalizuotas, mokytojo naudojami metodai nedera su mokinių mokymosi stiliais, dažnai dina-minių konceptų mokoma naudojant statinę medžiagą, mokytojas labiau susitelkęs į 2 lentelė.

Problemos įvertinimas, smegenų lietus 5 programavimo kalbos ir jos sintaksės mo-kymą, o ne į uždavinių sprendimą taikant programavimo kalbą ir aplinką.

Besimokantieji naudoja netinkamus moky-mosi metodus ar metodologiją, pavyzdžiui, daugelis mano, jog gali išmokti progra-muoti vien skaitydami programas, tačiau pagrindinė jų veikla turėtų būti nukreipta spręsti uždavinius. Kita tendencija — be-simokantieji nepakankamai daug dirba savarankiškai, kad įgytų programavimo kompetencijos. Besimokantieji turi būti įgiję ar norėti įgyti įvairių su programų kūrimu susijusių gebėjimų: problemų supratimo, turimų žinių susiejimo su problema, užda-vinio ir jo sprendimo apmąstymo reflek-sijosatkaklumo sprendžiant uždavinius, pagrindinių matematinių ir loginių žinių taikymo, konkrečių programavimo žinių taikymo Gomes, Carmo ir kt.

Paste-bima, kad sunku gauti ne patį rezultatą, t. Daugelis pradedančiųjų netinka-mai naudoja žinias rašydami žingsninę spe-cifikaciją natūralia kalba, t.

Pro-gramavimas reikalauja aukšto abstrakcijos lygio, programavimo kalbų sintaksė yra gana sudėtinga. Mokiniai neturi motyvacijos, paprastai jie pradeda mokytis programavimo sudėtingu jų gy-venimo tarpsniu, pavyzdžiui, paauglystėje Jenkins, Norint, kad programavimo mokymasis taptų patrauklus ir paprastas, reikia moky-tojo ir mokinio pastangų, palankaus nusitei-kimo.

akcijų pasirinkimo sandoriai eurlex genetinio programavimo prekybos sistema

Taip pat svarbu, kad būtų pasirinktos tinkamos mokymosi priemonės, kurios skatintų tobulinti mokinio programavimo kompetenciją. Mokymosi sėkmę paprastai lemia pasirinkti mokymosi metodai. Mokymosi metodai yra glaudžiai susiję su mokymuisi naudojamais mokymosi objektais. Kitame skyrelyje bus trumpai aptariami mokymosi objektai, jų saugyklos ir programavimo mokymui tinkamų moky-mosi objektų skirstymas pagal mokymoky-mosi stilių.

Programavimo mokymosi objektai Mokymosi objektas — tai bet koks skai-tmeninis išteklius, kurį galima naudoti mokymui -si ir taikyti iš naujo kituose mokymo -si kontekstuose Dagienė, Ku-rilovas, Tačiau mokymosi objektas yra ne tik loughborough universiteto mokymosi ir mokymo strategija objektas paveikslas, tekstas ir pan.

Pagal šiuos duomenis objektą galima rasti moky-mosi objektų saugyklose angl. Learning Objects Repositories. Laikui bėgant tokių 6 saugyklų internete vis daugėja.

Programavimo mokymuisi yra tinkami šie mokymosi objektai: tekstas, garso įrašas, vaizdo įrašas, grafinė medžiaga, interaktyvus pavyzdys, mokomoji užduotis, atsiskaitomoji užduotis, testas. Kaip jau buvo minėta žr. Pagal kiekvieno stiliaus atstovo savybes bei tinkamas mokymosi veiklas žr. Šis priskyrimas taip pat priklauso nuo kvadranto išreikštumo lygio. Jei besimokančiojo kelių kvadrantų savybės vienodai ryškios, jam gali būti tinkami tuos kvadrantus atitinkantys mokymosi objektai.

Adaptyvios programavimo moky-mosi sistemos koncepcinis modelis 4. Adaptyvios sistemos samprata Mokymosi adaptavimas atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius ir galimybes yra žinomas jau nuo senų laikų ir tai savo darbuose mini daugelis mokslininkų Corno ir ShowFederico ir kt.

Brusilovsky ir Maybury apibrėžia apibendrintą adaptyvios sistemos modelį žr. Tokia sistema nuolatos stebi apie besimo-kantįjį kaupiamus bei saugomus duomenis ir 3 lentelė. Mokymosi objektų ir mokymosi stiliaus atitikimas Būsena Kvadrantas A tekstas, interaktyvus pavyzdys, mokomoji užduotis, atsiskaitomoji užduo-tis, testas Kvadrantas B tekstas, interaktyvus pavyzdys, mokomoji užduotis, atsiskaitomoji užduo-tis, testas Kvadrantas C garso įrašas, interaktyvus pavyzdys, mokomoji užduotis, atsiskaitomoji užduotis, testas Kvadrantas D vaizdo įrašas, grafinė medžiaga, interaktyvus pavyzdys, mokomoji užduo-tis, atsiskaitomoji užduoužduo-tis, testas 7 priklausomai nuo aptinkamos informacijos bei atitinkamai realaus laiko sąlygoms ap-rašomų taisyklių reaguoja į esamą situaciją.

Adaptavimas elektroniniu būdu organi-zuotame mokymesi remiasi tiek adaptavimo bittrex api, tiek adaptuojamomis būsenomis.

Baigę studijas absolventai išmano daugelį taikomosios matematikos ir modeliavimo metodų, skaičiavimo algoritmų, todėl šie specialistai yra laukiami ivairiose įmonėse kuriant naujus gaminius, kompiuterių programinę irangą, analizuojant įmonių bei bankų veiklos duomenis, sprendžiant prognozavimo bei optimalaus valdymo uždavinius ir t. Studentai studijuodami pagal šią programą, aiškinasi fizikinius makro, mikro ir nanopasaulio reiškinius, išmoksta juos pritaikyti ir įdiegti inžinerinėse technologijose. Baigę studijas absolventai puikiai išmano ne tik jau esamų fizikinių technologijų naudojimą naujų darinių ar medžiagų kūrimui, bet ir sugeba savarankiškai taikyti įvairius fizikinius matavimo metodus. Taip pat įgyja gebėjimą projektuoti naujas fizikines technologijas ir tam pritaikyti šiuolaikinę programinę įrangą ar kitas informacines technologijas. Studijuodami pagal šią programą studentai gilinasi į tai, kaip naudoti, vertinti, kurti, keisti medžiagų savybes, pritaikomas šiuolaikinėje elektronikoje, statybos pramonėje, metalurgijoje ir kitose pramonės šakose.

Išskiriami šie adaptavimo tipai: išankstinis angl. Mokymosi aplinka laikoma adaptyvia, jeigu ji sugeba: stebėti jos vartotojų veiksmus; interpretuoti šiuos veiksmus specifinės srities pagrindu; pagal interpretuojamus veiksmus nustatyti var-totojo reikalavimus ir nuostatas taip, kad juos būtų galima pavaizduoti asocijuotame modelyje; paveikti leistinas žinias taip, kad atsižvelgiant į vartotoją ir temos sritį dinamiškai palengvėtų mokymosi procesas Paramythis, Loidl-Reisinger, Course-Navigation Adaptation : adapta-cija palaikoma nuorodomis — nuorodos slepiamos, rūšiuojamos, uždraudžiamos 2 pav.

Adaptyvios mokymosi sistemos modelis Brusilovsky, Maybury, Duomenys apie besimokantįjį Besimokančiojo modelis Besimokančiojo modeliavimas Adaptavimas Adaptavimas efektas Sistema 3 pav.

Naudinga informacija

Interaction : ji turi būti intuityvi, grįsta besimokančiojo profilio informacija. Pagal 3P mokymosi modelį žr. Kitas skyrelis skirtas aptarti programavi-mo kurso turiniui bei jo elementams.

Kadangi programavimui daugiau dėmesio skiriama CS, ką pabrėžia ir autorių M. Pasha bei S. Pasha atlikta analizė, todėl daugiausia remiamasi šiuo dokumentu. Čia yra įvardytos pagrindinės kurso temos, kurios turėtų būti mokomos, bei šias temas atitinkantys mokymosi rezultatai.

В эпоху цифровой связи понятие неприкосновенности частной жизни ушло в прошлое. Записывается. Телефонные компании могут сообщить, кто вам звонил и как долго вы говорили.

Kiekvieną mo-kymosi rezultatą galima susieti su šešiais Bloomo taksonomijos lygmenimis Da-2 CS kursai — Programavimo pagrindai Loughborough universiteto mokymosi ir mokymo strategija -gramming FundamentalsAlgoritmai ir sudėtingumas Algorithms and Complexity ir Programavimo kalbos Programming Languages ; CS kursai — Algorit-mai ir sudėtingumas Algorithms and Complexity ir Programavimo kalbos Programming Languages. Mokymosi kurso išdėstymo struktūrinė schema 1. Bloomo taksonomijos lygmenys 9 5 pav.

Taigi, mokymosi kursas gali būti dekomponuojamas atsižvel-giant į numatomus mokymosi rezultatus žr. Nustačius mokymosi turinio, mokymosi rezultatų bei besimokančiojo pasiekiamo Bloomo taksonomijos lygmens sąsajas, svarbu apibrėžti ryšius tarp privalomų įvaldyti konceptų žr. Konceptai bazinis konceptas — BK skai-domi į smulkesnes dalis bazinio koncepto dalinis konceptas — BKD bei grupuojami sudėtinis konceptas — SK arba sudėtinio koncepto dalinis konceptas — SKD.

P F Е Е S Е S N R Е Т М Р F Н А I R W E О О 1 G М Е Е N N R М А Е N Е Т S Н А S D С N S I 1 А А I Е Е R В R N К S В L Е L О D 1 - Ясно как в полночь в подвале, - простонал Джабба. - Мисс Флетчер, - потребовал Фонтейн, - объяснитесь. Все глаза обратились к. Сьюзан внимательно вглядывалась в буквы. Вскоре она едва заметно кивнула и широко улыбнулась.

Panašūs įrašai