Paaiškinti prekybos sistemą biržoje

paaiškinti prekybos sistemą biržoje

FPRD sukurta bankų ir investicinių įmonių teikiamų investicinių paslaugų, susijusių su finansinėmis priemonėmis pvz. Joje taip pat nustatyti nacionalinių kompetentingų institucijų įgaliojimai ir pareigos, susijusios su šia veikla. Svarbiausias tikslas — skatinti ES finansų rinkų integraciją, konkurencingumą ir veiksmingumą. Konkrečiai direktyva panaikinta galimybė valstybėms narėms reikalauti, kad visa prekyba finansinėmis priemonėmis vyktų konkrečiose biržose, ir sudarytos sąlygos visoje Europoje konkuruoti tradicinėms biržoms ir alternatyvioms prekybos vietoms.

Be to, ta direktyva bankai ir investicinės įmonės paskatinti teikti investicines paslaugas visoje ES, laikantis organizacinių ir ataskaitų teikimo reikalavimų, taip pat išsamių taisyklių, skirtų investuotojų apsaugai užtikrinti.

paaiškinti prekybos sistemą biržoje

Direktyva galioja trejus su puse metų ir pasiekti tokie rezultatai: didesnė prekybos finansinėmis priemonėmis vietų konkurencija ir investuotojai gali rinktis iš daugiau paslaugų teikėjų ir finansinių priemonių; šią pažangą dar padidino pažangiosios technologijos. Apskritai sumažėjo sandorių išlaidos ir padidėjo integracija[5]. Tačiau išryškėjo tam tikrų problemų.

  1. Forex valiuta balis
  2. А теперь уходите! - Он повернулся к Бринкерхоффу, с побледневшим лицом стоявшему возле двери.
  3. Dvejetainiai parinktys skambinti ir įdėti

Pirma, dėl konkurencingesnės aplinkos atsirado naujų uždavinių. Šios didesnės konkurencijos naudą nevienodai pajuto visi rinkos dalyviai ir ji ne visuomet pasiekia galutinius mažmeninius jyoti prekybos sistema didmeninius investuotojus. Dėl konkurencijos susiskaidžius rinkai prekybos aplinka tapo painesnė, ypač prekybos duomenų rinkimo atžvilgiu. Antra, rinkos ir technologijų plėtra vyksta sparčiau, nei atnaujinamos įvairios FPRD nuostatos.

Kyla grėsmė, kad sumažės bendras dėmesys prekybos vietų ir investicinių įmonių sąlygų skaidrumui ir lygybei. Trečia, finansų krizė atskleidė ne akcijų priemonių, kuriomis daugiausia prekiauja profesionalūs investuotojai, reguliavimo trūkumų. Anksčiau taikytos prielaidos, kad minimalus skaidrumas, priežiūra ir investuotojų apsauga, susiję su šia prekyba, yra palankesni rinkos veiksmingumui, nebegalioja. Galiausiai spartėjant inovacijų raidai ir vis sudėtingėjant finansinėms priemonėms išryškėja pažangesnės aukšto lygio investuotojų apsaugos svarba.

Nors FPRD išsamios taisyklės iš esmės pagrįstos per finansų krizę įgyta patirtimi, vis tiek išryškėja poreikis daryti tikslingus, tačiau plataus užmojo patobulinimus. Todėl FPRD persvarstymas yra neatsiejama reformų, kuriomis siekiama sukurti saugesnę, patikimesnę, skaidresnę ir atsakingesnę finansų sistemą, kuri po finansų krizės veiktų ekonomikos ir visos visuomenės labui, ir užtikrinti labiau integruotą, veiksmingą ir konkurencingą ES finansų rinką, dalis[6].

Persvarstymas taip pat yra esminė priemonė Didžiojo dvidešimtuko G20 įsipareigojimams[7] įgyvendinti siekiant spręsti prasčiau reguliuojamų ir neaiškesnių finansų sistemos dalių problemas ir tobulinti įvairių rinkos segmentų organizavimą, didinti skaidrumą ir priežiūrą, ypač tų priemonių, kuriomis daugiausia prekiaujama ne biržoje[8]; taip papildomas pasiūlymas dėl įstatymo galią turinčio akto dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų[9].

Be to, būtini tikslingi patobulinimai siekiant užtikrinti geresnę biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos priežiūrą ir padidinti šios rinkos skaidrumą, kad ji atliktų savo funkciją apdrausti nuo rizikos ir atskleisti kainas; pakeitimai taip pat būtini atsižvelgiant į rinkų struktūrų ir technologijų raidą, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir veiksmingas rinkas. Taip pat, atsižvelgiant į besirandančius veikimo būdus ir siekiant sustiprinti investuotojų pasitikėjimą, reikalingi tam tikri investuotojų apsaugos sistemos pokyčiai.

Galiausiai vadovaudamasi J. Tai yra bendras visų sričių, kurioms taikomas FPRD persvarstymas, leitmotyvas, padėsiantis parengti bendrą ES finansų rinkų taisyklių rinkinį, toliau plėtoti vienodas sąlygas valstybėms narėms ir rinkos dalyviams, gerinti priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą, sumažinti išlaidas rinkos dalyviams ir gerinti patekimo į rinkas sąlygas bei didinti ES finansų sektoriaus konkurencingumą pasaulyje. Todėl pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiama FPRD, padalytas į du.

Reglamente išdėstyti reikalavimai, susiję su prekybos skaidrumo duomenų atskleidimu visuomenei ir sandorių duomenų atskleidimu kompetentingoms institucijoms, kliūčių be diskriminacijos naudotis tarpuskaitos priemonėmis pašalinimu, privaloma prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis organizuotos prekybos vietose, specialiais priežiūros veiksmais, susijusiais su finansinėmis priemonėmis ir išvestinių finansinių priemonių pozicijomis, ir filialo neturinčių trečiųjų šalių įmonių paslaugų teikimu.

Direktyva iš dalies pakeičiami konkretūs reikalavimai, susiję su investicinių paslaugų teikimu, dabartinės direktyvos išimčių taikymo paaiškinti prekybos sistemą biržoje, investicinėms įmonėms taikytini organizaciniai ir verslo etikos reikalavimai, paaiškinti prekybos sistemą biržoje vietoms taikytini organizaciniai reikalavimai, duomenų paslaugų teikėjams taikoma leidimų išdavimo tvarka ir nuolatiniai įpareigojimai, kompetentingų institucijų turimi įgaliojimai, sankcijos ir filialą turinčioms trečiųjų šalių įmonėms taikytinos taisyklės.

Joje atsižvelgiama į m. Galiausiai pasiūlyme atsižvelgiama į pastabas ir tyrimo išvadas, išdėstytas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto CESR dabar — Europos vertybinių paaiškinti prekybos sistemą biržoje ir rinkų institucija EVPRI paskelbtuose dokumentuose ir techninėse konsultacijose[13].

Be to, siekiant pasirengti persvarstyti FPRD, išorės konsultantams užsakyta atlikti du tyrimus[14]. Pirmajame tyrime, kurį m. Paskelbus atvirą konkursą antrąjį tyrimą m. Vadovaudamasi savo geresnio reglamentavimo politika, Komisija atliko politikos galimybių poveikio vertinimą.

Politikos galimybės įvertintos pagal įvairius kriterijus: rinkos operacijų skaidrumą reguliavimo institucijoms ir rinkos dalyviams, investuotojų apsaugą ir pasitikėjimą, vienodas sąlygas ES rinkos prekybos vietoms bei prekybos sistemoms ir ekonominį veiksmingumą, t.

Apskritai apskaičiuota, kad persvarstant FPRD susidarys — mln.

EUR vienkartinių atitikties išlaidų ir — mln. EUR einamųjų išlaidų. Tai reiškia, kad poveikis vienkartinėms ir einamosioms išlaidoms sudaro atitinkamai 0,10—0,15 proc. ES bankų sektoriaus bendrų einamųjų išlaidų. Šios išlaidos gerokai mažesnės, nei pradėjus įgyvendinti FPRD patirtos išlaidos. Apskaičiuotas poveikis vienkartinėms išlaidoms pradėjus įgyvendinti FPRD sudarė 0,56 proc.

Direktyva daugiausia susijusi su galimybe įmonėms vykdyti ekonominę veiklą ir grindžiama SESV 53 straipsniu, tačiau tam, kad būtų galima patvirtinti vienodą taisyklių rinkinį, kaip šių rūšių ekonominė veikla turėtų būti vykdoma, būtinas kitoks teisinis pagrindas, todėl ir rengiamas naujasis reglamentas. Reglamentas būtinas tam, kad EVPRI būtų galima paaiškinti prekybos sistemą biržoje konkrečius tiesioginius įgaliojimus su produktais susijusių intervencinių priemonių ir pozicijų valdymo srityse.

Su sandorių skaidrumu ir pranešimu apie sandorius susijusių taisyklių taikymas dažnai priklauso nuo nustatytų kiekybinių ribų ir tam tikrų identifikacinių kodų. Bet kokie reikalavimų skirtumai tarp valstybių sudarytų sąlygas rinkos iškraipymams ir reguliaciniam arbitražui, todėl užtikrinti visiems vienodų sąlygų nepavyktų.

Šiuo reglamentu užtikrinama, kad tie reikalavimai būtų tiesiogiai taikomi investicinėms įmonėms ir būtų prisidedama prie visiems vienodų sąlygų kūrimo, nes priėmus šį reglamentą bus užkirstas kelias įvairiems nacionalinių reikalavimų skirtumams, kurių gali atsirasti direktyvą perkėlus į nacionalinę teisę. Iš pasiūlyto reglamento taip pat būtų matyti, kad visose ES rinkose investicinės įmonės vadovaujasi iš esmės tomis pačiomis taisyklėmis, parengtomis pagal vienodą teisinį pagrindą, o tai paaiškinti prekybos sistemą biržoje didesnį įvairiose jurisdikcijos srityse aktyvių įmonių teisinį saugumą ir gerokai palengvins jų veiklą.

Priėmus šį reglamentą ES taip pat galėtų ateityje sparčiau įgyvendinti bet kokius pokyčius, kadangi pakeitimai gali būti taikomi beveik tuoj pat po jų priėmimo. Tai suteiktų galimybę ES laikytis tarptautiniu lygmeniu nustatytų įgyvendinimo terminų ir iškart prisitaikyti prie reikšmingų rinkos pokyčių.

Subsidiarumo ir proporcingumo principai Pagal subsidiarumo principą SESV 5 straipsnio 3 dalis ES lygmens veiksmų turėtų būti imamasi tik tada, kai numatomo veiksmo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti pačios, todėl ES lygmeniu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau. Daugelis persvarstomų klausimų jau įtraukti į dabartinius FPRD teisės aktus.

paaiškinti prekybos sistemą biržoje

Be to, finansų rinkoms būdinga tai, kad jos yra tarpvalstybinio pobūdžio, ir šis jų bruožas vis stiprėja. Reikia, kad sąlygos, kuriomis įmonės ir rinkos operatoriai šiomis aplinkybėmis gali konkuruoti, — nesvarbu, ar susijusios su skaidrumo taisyklėmis iki sandorio sudarymo ir po sandorio sudarymo, investuotojų apsauga ar rinkos dalyvių vykdomu rizikos vertinimu ir kontrole, — skirtingose valstybėse būtų bendros, ir šiuo metu jos visos yra esminis FPRD tikslas.

Šuo metu reikia imtis Europos lygmens veiksmų siekiant atnaujinti ir iš dalies pakeisti FPRD nustatytą reguliavimo sistemą, kad būtų atsižvelgta į finansų rinkų pokyčius, įvykusius įgyvendinus direktyvą.

paaiškinti prekybos sistemą biržoje

Taip šia direktyva jau padaryti Europos finansų rinkų ir finansinių paslaugų integracijos ir veiksmingumo patobulinimai bus įtvirtinti tinkamai juos pritaikant, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti bendrosios rinkos dvejetainių parinkčių ekspertas reguliavimo sistemos tikslai. Dėl šios integracijos pavieniai valstybių narių veiksmai bus gerokai mažiau veiksmingi ir dėl jų rinkos susiskaidys, todėl atsiras reguliacinis arbitražas ir bus iškreipta konkurencija.

Pavyzdžiui, dėl skirtingo rinkos skaidrumo arba investuotojų apsaugos lygio valstybėse narėse bus suskaidytos rinkos, kils pavojus likvidumui bei veiksmingumui ir atsiras kenksmingas reguliacinis arbitražas.

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija EVPRI taip pat turėtų būti viena svarbiausių veikėjų įgyvendinant naujuosius teisės aktų pasiūlymus. Vienas iš tikslų, dėl kurių buvo įsteigta ši europinė institucija, yra toliau gerinti bendrosios vertybinių popierių rinkos veikimą; naujos Sąjungos lygmeniu galiojančios taisyklės būtinos tam, kad EVPRI būtų galima suteikti visus su tuo susijusius įgaliojimus.

paaiškinti prekybos sistemą biržoje

Pasiūlyme visiškai atsižvelgiama į proporcingumo principą, t. Pasiūlymas suderinamas su šiuo principu atsižvelgiant į tinkamą viešojo intereso, kuriam kyla grėsmė, ir priemonės ekonominio veiksmingumo pusiausvyrą. Skirtingoms šalims nustatyti reikalavimai buvo kruopščiai pritaikyti.

  • Глаза его партнера не отрывались от картинки на большом мониторе, установленном под крышей мини-автобуса.
  • Turto prekybos strategijos
  • Я срочно уезжаю.
  • Как и большинство талантливых программистов, Танкада сделался объектом настойчивого внимания со стороны АНБ.
  • Atsisiųskite geriausią dvejetainių parinkčių indikatorių
  •  Дипломатическая любезность? - изумился старик.
  • Rankinių sistemos dienos prekyba

Nustatant šiuos reikalavimus visų pirma visais požiūriais svarbiausia buvo poreikis suderinti investuotojų apsaugą, rinkų veiksmingumą ir šio sektoriaus išlaidas. Pavyzdžiui, dėl naujų skaidrumo paaiškinti prekybos sistemą biržoje, kurias būtų galima taikyti ir obligacijų, ir išvestinių finansinių priemonių rinkoms, persvarsčius FPRD reikėtų nustatyti kruopščiai pritaikytą tvarką, pakoreguotą pagal kiekvienos turto klasės, o galbūt ir kiekvienos išvestinių finansinių priemonių rūšies specifiką.

Suderinamumas su SESV ir straipsniais m.

Geriausios pasirinkimo dienos prekybos akcijos

Tačiau Komisija turi rimtų abejonių dėl to, ar jos vaidmeniui priimant deleguotus aktus ir įgyvendinant priemones taikomi apribojimai atitinka SESV ir straipsnius. Vienodos sąlygos Pagrindinis pasiūlymo tikslas — užtikrinti, kad visa organizuota prekyba būtų vykdoma reguliuojamose prekybos vietose: reguliuojamose rinkose, daugiašalės prekybos sistemose DPS ir organizuotos prekybos sistemose OPS.

Visoms šioms prekybos vietoms bus taikomi vienodi skaidrumo reikalavimai iki sandorio sudarymo ir po sandorio sudarymo.

Akcijų pasirinkimo brokeriai lietuvoje, brokeriai — nasdaq baltic Cryptocurrency kaip investavimo pagrindas užsidirbti papildomų pinigų pusėje lietuvoje Užsienio rinkose platus pasirinkimas ne tik akcijų ar obligacijų, bet ir ETF fondų ar išvestinių finansinių priemonių. Kaip prekiauti forex jav bitkoinasuk prekybos signalai Antras svarbus akcentas — finansinių priemonių gausa. Matematika už prekybos opcionais Telia: Mobilaus ryšio, interneto ir televizijos paslaugos 1 minutės prekybos sistema 1 lentelė. Akcijų birža pradedantiesiems: nuo ko pradėti? Forex ir dvejetainiai variantai Vienas dažnai linksniuojamas mitas yra tas, kad prekiauti per prekybos platformą gali tik profesionalai.

Panašiai visoms trims prekybos vietoms taikytini reikalavimai dėl organizacinių aspektų ir rinkos priežiūros yra beveik vienodi. Taip bus užtikrintos vienodos sąlygos tais atvejais, kai vykdoma funkciškai panaši veikla, kuria sutelkiami trečiųjų šalių prekybiniai interesai. Vis dėlto svarbu tai, kad skaidrumo reikalavimai bus pritaikyti skirtingų rūšių priemonėms, ypač akcijoms, obligacijoms ir išvestinėms finansinėms priemonėms, ir įvairių rūšių prekybai, ypač pavedimų žurnalams ir kotiravimu pagrįstoms sistemoms.

Visose trijose prekybos vietose sistemos operatorius yra neutralus. Reguliuojamoms rinkoms ir daugiašalėms prekybos sistemoms būdingi ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai. Tai reiškia, kad sandoriai vykdomi laikantis iš anksto nustatytų taisyklių.

Šios prekybos vietos taip pat konkuruoja teikdamos plačias galimybes tapti nariais, jeigu jie atitinka skaidrumo kriterijų rinkinį. Priešingai, OPS operatorius turi tam tikrą veiksmų laisvę spręsti, kaip bus vykdomas sandoris. Dėl šios priežasties tokiam operatoriui taikomi investuotojų apsaugos, verslo etikos ir optimalaus vykdymo reikalavimai sistema besinaudojančių klientų atžvilgiu.

Taigi nors ir patekimo į OPS taisyklės, ir vykdymo metodika turi būti skaidrios ir aiškios, pagal jas operatorius gali teikti klientams kokybiškai ar net funkciškai skirtingą paslaugą, palyginti su reguliuojamose rinkose ir DPS jų nariams bei dalyviams teikiamomis paslaugomis.

Vis dėlto, siekiant užtikrinti OPS operatoriaus paaiškinti prekybos sistemą biržoje visų vykdomų sandorių atžvilgiu ir kad dėl galimybės gauti pelno pakenkiant klientams nebūtų keliama pavojaus pareigoms taip sutelktų klientų atžvilgiu, būtina uždrausti OPS operatoriams vykdyti prekybą už nuosavas lėšas. Galiausiai organizuota prekyba gali būti vykdoma nuolat vykdant klientų pavedimus už savo nuosavą turtą.

Galiausiai organizuota prekyba gali būti vykdoma per finansinius tarpininkus. Finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto angl. Vis dėlto toks finansinis tarpininkas negali sujungti trečiųjų šalių interesų pirkti ir parduoti finansines priemones funkciškai taip pat, kaip reguliuojama rinka, DPS ar OPS, ir todėl jis nėra prekybos vieta. Bus taikomos optimalaus vykdymo ir kitos verslo etikos taisyklės, ir klientai aiškiai žinos, kada jis prekiauja su investicine įmone, o kada — su trečiosiomis šalimis.

Finansiniams tarpininkams taikomi specialūs skaidrumo iki sandorio sudarymo ir patekimo į rinkas reikalavimai.

52011PC0652

Skaidrumo reikalavimai bus pritaikyti įvairių rūšių finansinėms priemonėms, visų pirma akcijoms, obligacijoms ir išvestinėms finansinėms priemonėms, ir bus taikomi iki tam tikros nustatytos ribos. Todėl investicinių įmonių su klientais, įskaitant kitas investicines įmones, vykdoma prekyba savo sąskaita laikoma nebiržine prekyba. Nebiržinė prekyba, kuri neatitinka finansinio tarpininko veiklos apibrėžties, turi būti nenuolatinė ir nereguliari, paaiškinti prekybos sistemą biržoje, kad ji būtų įtraukta iš dalies pakeičiant įgyvendinimo aktus.

Skaidrumo taisyklių taikymo srities išplėtimas įtraukiant į nuosavybės vertybinius popierius panašias priemones ir informacinius pranešimus apie susidomėjimą I antraštinės dalies 1 skyriaus 3—6 straipsniai Svarbiausios paaiškinti prekybos sistemą biržoje, dėl kurių siekiama užtikrinti skaidrumą, — tai galimybė investuotojams naudotis informacija apie esamas prekybos galimybes, paprastesnė kainodara ir pagalba įmonėms siekiant atlikti sandorius savo klientams geriausia kaina.

FPRD nustatytos skaidrumo taisyklės, kurios iki ir po sandorio sudarymo taikomos akcijoms, kuriomis leista prekiauti reguliuojamose rinkose, įskaitant tuos atvejus, kai tomis akcijomis prekiaujama DPS arba ne biržoje. Pasiūlytomis nuostatomis visų pirma paaiškinti prekybos sistemą biržoje akcijoms taikytinos skaidrumo taisyklių taikymo sritis išplečiama įtraukiant į nuosavybės vertybinius popierius panašias priemones, kaip antai depozitoriumo pakvitavimus, biržoje kotiruojamus fondus, sertifikatus ir kitas panašias bendrovių išleistas finansines priemones.

Šios priemonės panašios į akcijas, todėl joms reikėtų taikyti tokią pat skaidrumo užtikrinimo tvarką.

EUR-Lex - PC - LT

Į išplėstą skaidrumo reikalavimų taikymo sritį taip bus įtraukti informaciniai pranešimai apie susidomėjimą IPS. Tai padės užtikrinti, kad IPS informacija nebūtų perduodama tik tam tikrai rinkos dalyvių grupei, tos informacijos neperduodant kitiems. Nuoseklesnė skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų netaikymo paaiškinti prekybos sistemą biržoje vertybinių popierių rinkose tvarka 4 straipsnis Pasiūlytomis nuostatomis siekiama užtikrinti nuoseklesnę ir dėsningesnę skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų netaikymo tvarką.

Priežastys, dėl kurių sutinkama netaikyti prievolės realiuoju laiku viešai skelbti einamuosius pavedimus ir kotiruotes netaikoma, tebegalioja; pvz.

Tačiau šią skaidrumo reikalavimų netaikymo tvarką reikėtų labiau pakoreguoti, gerinti tokių taisyklių turinį ir užtikrinti nuoseklesnį paaiškinti prekybos sistemą biržoje taikymą.

Todėl pasiūlytomis nuostatomis kompetentingos institucijos bus įpareigotos informuoti EVPRI apie sutikimą netaikyti skaidrumo prievolės savo rinkose, o EVPRI paskelbs nuomonę dėl prievolės netaikymo tvarkos derėjimo su šiame reglamente nustatytais ir būsimuose deleguotuosiuose aktuose nustatysimais reikalavimais. Skaidrumo taisyklių taikymo srities išplėtimas įtraukiant obligacijas, struktūrizuotus finansinius produktus ir išvestines finansines priemones II antraštinės dalies 2 skyriaus 7—10 straipsniai Šiomis nuostatomis išplečiama skaidrumo taisyklėse, kurios lig šiol taikytos tik nuosavybės vertybinių popierių rinkoms, įtvirtintų principų taikymo sritis, į ją įtraukiant obligacijas, struktūrizuotus finansinius produktus, apyvartinius taršos leidimus ir išvestines finansines priemones.

Šių taisyklių taikymo sritis taip išplečiama atsižvelgiant į tai, kad šie produktai, kuriais daugeliu atveju prekiaujama ne biržoje, ne visuomet yra pakankamai skaidrūs. Paaiškinti prekybos sistemą biržoje nuostatomis numatyti nauji iki ir po sandorio sudarymo šių keturių grupių finansinėms priemonėms taikomi skaidrumo reikalavimai. Visų trijų tipų prekybos vietoms — reguliuojamai rinkai, DPS ir OPS — bus taikomi visiškai vienodi skaidrumo reikalavimai, tačiau jie bus pritaikyti pagal finansines priemones, kuriomis jose prekiaujama.

VVPB sudaromi sąrašai 3.

Šių reikalavimų netaikymo tvarka bus nustatyta deleguotuosiuose aktuose. Prekiaujant reguliuojamose rinkose, skaidrumo reikalavimus bus pradėta taikyti obligacijoms, struktūrizuotiems finansiniams produktams, apyvartiniams taršos leidimams ir išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis leista prekiauti. DPS ir OPS į šių taisyklių taikymo sritį bus įtrauktos obligacijos ir struktūrizuoti finansiniai produktai, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba kurių prospektas paskelbtas, taip pat apyvartiniai taršos leidimai ir išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama DPS ir OPS.

Dėl skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų — pirma, kompetentingos institucijos galės skaidrumo reikalavimų netaikyti tam tikros rūšies finansinėms priemonėms, atsižvelgdamos į rinkos modelį, likvidumą ar kitus svarbius kriterijus.

Jos taip pat galės netaikyti tam tikrų skaidrumo reikalavimų kai kuriems sandoriams. Abiem atvejais, kalbant apie nuosavybės vertybinius popierius, kompetentingos institucijos turės pranešti EVPRI apie ketinimą netaikyti skaidrumo reikalavimų, o EVPRI paskelbs nuomonę dėl šių reikalavimų netaikymo derėjimo su teisiniais reikalavimais. Informacijos, kurią reikės pateikti iki sandorio sudarymo, forma ir išsamumas, šių reikalavimų išimtys ir atvejai, kai šių reikalavimų galima netaikyti, bus apibrėžti deleguotuosiuose aktuose.

Kalbant apie skaidrumą po sandorio sudarymo, pasiūlytose nuostatose numatyta galimybė tam tikrais atvejais — atsižvelgiant į sandorių dydį ar rūšį — atidėti informacijos skelbimą.

Kaip ir iki sandorio sudarymo, informacijos apimtis ir jos skelbimo atidėjimo sąlygos bus apibrėžtos deleguotuosiuose aktuose. Didesnis ir veiksmingesnis duomenų konsolidavimas II antraštinės dalies 3 skyriaus 11 ir 12 straipsniai Rinkos duomenų sritis kokybės, formato, išlaidų ir galimybės juos konsoliduoti požiūriu svarbi siekiant sustiprinti svarbiausią FPRD principą, susijusį su skaidrumu, konkurencija ir investuotojų paaiškinti prekybos sistemą biržoje.

Pagal reglamente ir direktyvoje pasiūlytas šios srities nuostatas numatoma nemažai esminių permainų. Į šį reglamentą įtrauktos tokios nuostatos padės sumažinti su duomenimis susijusias išlaidas, kadangi jose nustatytas prekybos vietoms, t.

paaiškinti prekybos sistemą biržoje

Šiame reglamente taip pat nustatytas investicinėms įmonėms taikytinas reikalavimas naudojant patvirtintus skelbimo subjektus, kurie bus reglamentuojami direktyvos nuostatomis, viešai skelbti apie ne prekybos vietose sudarytus sandorius.

Dėl to turėtų smarkiai pagerėti duomenų apie nebiržinę prekybą kokybė ir palengvėti jų kaupimas. Ne biržoje prekiaujančių investicinių įmonių, įskaitant finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, skaidrumas III antraštinės dalies 13—20 straipsniai Siekiant užtikrinti visiems vienodas sąlygas, skatinti rinkos lygmens kainų atskleidimą ir apsaugoti investuotojus mažmenininkus, pasiūlytos investicinėms įmonėms, kurios vykdo veiklą kaip finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, algoritminės prekybos spartos strategija skaidrumo taisyklės.

Esamos finansiniams tarpininkams, nuolat vykdantiems klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, taikomos skaidrumo taisyklės bus taikomos akcijoms ir į nuosavybės vertybinius popierius panašioms priemonėms, o obligacijoms, struktūrizuotiems finansiniams produktams, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba kurių prospektas paskelbtas, apyvartiniams taršos leidimams ir išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios tinkamos tarpuskaitai arba kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama DPS arba OPS, bus taikomos naujos nuostatos.

Be to, nustatytas mažiausias akcijų ir į nuosavybės vertybinius popierius panašių priemonių kotiruotės dydis bei reikalavimas pateikti dvipuses kotiruotes. Skaidrumo po sandorio sudarymo taisykles, kurios visiškai tokios pat, kaip taikytinos prekybos vietoje sudaromiems sandoriams, siūloma taikyti visoms akcijoms, įskaitant į nuosavybės vertybinius popierius panašias priemones, taip pat obligacijoms ir struktūrizuotiems finansiniams produktams, kurių prospektas paskelbtas, apyvartiniams taršos leidimams ir išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama DPS arba OPS bei išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios tinkamos tarpuskaitai arba apie kurias pranešta sandorių duomenų saugyklai.

Pranešimas apie sandorius IV antraštin ės dalies 21—23 straipsniai FPRD numatytas pranešimas apie sandorius suteikia galimybę priežiūros institucijoms stebėti investicinių įmonių veiklą ir užtikrinti atitiktį FPRD nuostatoms, taip pat stebėti, ar, atsižvelgiant į Paaiškinti prekybos sistemą biržoje rinka direktyvą PRDnepiktnaudžiaujama rinka. Pranešimas apie sandorius taip pat naudingas vykdant bendrą rinkos stebėseną.

Patvirtinus šias nuostatas, pranešimo apie sandorius kokybė pagerės daugeliu atžvilgių.

Panašūs įrašai