Swedbank robur fonder ab annual report,

swedbank robur fonder ab annual report

I. BENDROJI INFORMACIJA

Valtybinio ocialinio draudimo įmoko dalie kaupimo penijų fonda Penija toliau penijų fonda veikia pagal m. Vertybinių popierių komiijo patvirtinta penijų fondo taiykle, kuriom uteikta regitravimo numeri Nr.

PF-V-K-8 Duomeny apie valdymo įmonę Swedbank inveticijų valdyma, UAB, 48. Buveinė adrea -Kontitucijo pr. A, Vilniu.

swedbank robur fonder ab annual report

Swedbank, AB, įmonė koda 96, Kontitucijo pr. A, Vilniu, tel.

swedbank robur fonder ab annual report

Nurodyti grynųjų aktyvų, apkaito vienetų kaičių ir vertę: Atakaitinio laikotarpio pradžioje Atakaitinio laikotarpio pabaigoje. Priešmetu Priešdveju metu Grynųjų aktyvų vertė, Lt,68, Atkaitymai iš penijų turto pildoma fondo tipą atitinkanti lentelė : Atkaitymai iš valtybinio ocialinio draudimo įmoko dalie kaupimo penijų fondo penijų turto jei per atakaitinį laikotarpį keitėi atkaitymų dydi, atkirai pateikti uma pagal kiekvieną dydį ; jei yra kaičiuojama ąlygini tikėtina bendrai išlaidų koeficienta, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taiyklių 4.

Už keitimą: fondo keitima toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metu.

swedbank robur fonder ab annual report

Bendrai išlaidų koeficienta BIK procentini dydi, kuri parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dali kiriama jo valdymo išlaidom padengti. Šio išlaido tieiogiai umažina invetuotojo inveticijų grąžą.

Pažymėtina, kad kaičiuojant BIK į andorių udarymo išlaida neatižvelgiama.

Portfelio apyvartumo rodikli PAR rodikli, apibūdinanti prekybo penijų fondo portfelį udarančiomi priemonėmi aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukšta, patiria didene andorių udarymo išlaida.

Mokėjimai tarpininkam nurodyti konkrečiu tarpininku ir jiem umokėta uma, uteikta palauga.

  • Tendencijos prekybos signalai
  • PENSIJŲ FONDO PENSIJA METŲ METINĖS ATASKAITOS TURINYS - PDF Free Download
  • Dvejetainiai variantai geriausi rodikliai
  •  Должно ведь быть какое-то объяснение.
  •  И вы не хотите ничего предпринять.

Pažymėti, kurie tarpininkai uiję u fondo valdymo įmone Informacija apie viu uitarimu dėl mokėjimų paidalijimo, taip pat apie palėptuoiu komiiniu jų teikėja, vertė, uteiktų prekių ir ar palaugų pobūdi ir kt. Pateikti konkretų pavyzdį, iliutruojantį atkaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai inveticijų grąžai pateikti tik metų atakaitoje.

Pavyzdyje pateikti kaičiavimu, kiek būtų atkaityta litai nuo penijų fondo dalyvio įmokų eant dabartiniam atkaitymų dydžiui ir kokią umą ji atgautų po, metų, jei būtų invetuota Lt, o metinė inveticijų grąža proc.

Sumokėta atkaitymų Lt. Sukaupta uma, jei nebūtų atkaitymų Sukaupta uma, eant dabartiniam atkaitymų dydžiui Po metų Po metų Po metų Po metųKolektyvinio invetavimo ubjektų įtatymo 6 tr.

Petercam Group 6,8,4.

swedbank robur fonder ab annual report

Pictet Fund,4, Franklin Templeton. Barclay Global Invetor 6,8. Barclay Global Invetor 4,98, ,4,9. Lyxor Aet Management,8, Lyxor Aet Management,46,4.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 4 toliau pensijų fondas veikia pagal m.

Aviva Fund,6. Morgan Stanley Invetment Fund, Barclay Global Invetor 4,9. Išvio Kitų kolektyvinio invetavimo ubjektų vienetai akcijo Per atakaitinį laikotarpį įvykdyti išvetinių finaninių priemonių andoriai, iškyru tuo, kurie nurodyti šio priedo punkte pagal išvetinių finaninių priemonių rūši nurodyti andorių verte, išvetinių finaninių priemonių panaudojimo tiklu valiutų keitimo, palūkanų normo, uiję u nuoavybe, ir kt.

Nėra 4. Aprašyti šio priedo punkte nurodytų išvetinių finaninių priemonių rūši, u jomi uijuią riziką, kiekybine riba ir metodu, kuriai vertinama u išvetinių finaninių priemonių andoriai uijui penijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvetinė finaninė priemonė gali apaugoti inveticinių priemonių andorį inveticinių priemonių poziciją nuo riziko.

Iš išvetinių finaninių priemonių andorių kylančių įipareigojimų bendra vertė atakaitinio laikotarpio pabaigoje atkirai nurodyti uma pagal kirtinga įigytų išvetinių finaninių priemonių kategorija. Pateikti analizę, kaip turima inveticinių priemonių portfeli atitinka neatitinka penijų fondo invetavimo trategiją inveticijų krypti, inveticijų pecializaciją, geografinę zoną ir pan.

Tai mišrau invetavimo penijų fonda, kurio lėšo pagal fondo invetavimo trategiją gali būti invetuoto į fikuoto pajamingumo intrumentu obligacija, indėliu, ir pan. Kolektyvinio invetavimo ubjektai, į kuriuo invetuoja penijų fonda, prikiriami vienai iš aukščiau paminėtų turto klaių pagal jo invetavimo kryptį kolektyvinio invetavimo ubjektai, invetuojanty į obligacija prikiriami fikuoto pajamingumo intrumentų klaei, kolektyvinio invetavimo ubjektai, invetuojanty į akcija akcijų turto klaei, ir panašiai.

Penijų fondo invetavimo trategijoje nėra numatyta apribojimų pagal geografinę zoną, ekonominė veiklo riti ir pan. Atakaitinio laikotarpio pabaigoje kolo vertybiniai popieriai ir kolektyvinio invetavimo ubjektų, invetuojančių į kolo vertybiniu popieriu, vienetai udarė apie 6.

Akcijo ir jų fondai udarė apie 9.

Swedbank robur fonder ab annual report tipo fondai yra kirti invetuotojam, kurie nori priiimti vidutinę invetavimo riziką ir arba kurių invetavimo horizonta yra bent metų. Todėl Penija fondo valdymo tikla iekti aukštenio inveticijų pelningumo per vidutinį laikotarpį. Inveticijo parenkamo pagal laukiamą vertė augimo perpektyvą. Fonda gali priiimti valiuto iki proc. Valiuto rizika valdoma udarinėjant valiutų apikeitimo, išanktinio pirkimo pardavimo andoriu tom valiutom, kuriom udaryti tokiu andoriu ekonomiškai apimoka.

Kitai atvejai inveticija įvertinama tiek jo vertė augimo potencialo, tiek valiuto riziko apektu.

PENSIJŲ FONDO PENSIJA METŲ METINĖS ATASKAITOS TURINYS

Kredito rizika mažinama, diverifikuojant inveticija pagal regionu, emitentų ekonominė veiklo rūši ir pan. Palūkanų normo riziko valdyma įgyvendinama per inveticijų portfelio vidutinė finaninė trukmė valdymą kylant palūkanom, vidutinė finaninė trukmė trumpinama, palūkanom krentant ilginama. Nurodyti veikniu, per atakaitinį laikotarpį turėjuiu didžiauią įtaką inveticinių priemonių portfelio truktūro ir jo vertė pokyčiam.

swedbank robur fonder ab annual report

Inveticijų portfelio vertė kitimui įtaką daro pokyčiai valiutų, akcijų ir palūkanų rinkoje. Svarbiaui metų įvykiai, nulėmę fondo invetavimo trategiją buvo kai kurių Europo šalių, kartu vadinamų trumpiniu Mina price coin pagal angliškų pavadinimų pirmąia raide finaninė problemo ir beivytančių šalių ėkminga ekonomini augima. Dėl problemų Graikijoje, Airijoje me daugiau lėšų nukreipėme į kita, augene euro zono šali, turinčia aukščiauią AAA kredito reitingą.

Taip pat daugiau invetavome į įmonių ir tiprio ekonomiko beivytančių šalių obligacija.

Akcijų dalyje me taip pat daugiau inveticijų kyrėme beivytančiom šalim. Me rinkomė invetavimo kryptį, o konkrečių vertybinių popierių parinkimą palikome tų ričių pecialitam, t.

 Подождите, - сказал Беккер.  - Включите на секунду. Лампы, замигав, зажглись. Беккер поставил коробку на пол и подошел к столу.

Sprendimai dėl portfelio truktūro galimų pokyčių priimami reguliariai ne rečiau kaip kartą per metu ir atižvelgiant dvejetainis variantas aman atau tidak ituaciją rinkoje: kuriame regione daugiau invetuoti, kokio tipo vertybiniu popieriu rinkti Swedbank robur fonder ab annual report obligacija ar bendrovių?

Kokio termino? Akcija ar kolektyvinio invetavimo ubjektu, invetuojančiu į ja? Penijų fondo lyginamai indeka ir trumpa jo apibūdinima udėti, jei lyginamai indeka yra udėtini, kokia finanų rinka, turto klae atpindi.

Panašūs įrašai